Indienreise 2007-2008

Reise von Mumbai nach Ahmedabad, Junaghad, Diu, Sasan Gir, Jodhpur, Jaisalmer, Pushkar,  Ajmer, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Bangalore, Madurai, Kanya Kumari, Kovalam, Trivandrum, Chochi, Goa, Palolem