Indienreise 2006-2007

Reise von Mumbai nach Jaipur, Ajmer Pushkar, Udaipur, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Palolem