Indienreise 2007-2008

Reise von Mumbai nach Ahmedabad, Junaghad, Diu, Sasan Gir, Jodhpur, Jaisalmer, Pushkar,  Ajmer, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Bangalore, Madurai, Kanya Kumari, Kovalam, Trivandrum, Chochi, Goa, Palolem

Indienreise 2006-2007

Reise von Mumbai nach Jaipur, Ajmer Pushkar, Udaipur, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Palolem