Pushkar – Lake Died 7

Pushkar - Lake Died
Das Pushkar Camel Mela startet am 14. November 2010. Kamele pilgern durch Rajasthan, 20.000 an der Zahl zum heiligen Ort Pushkar.

Indienreise 2007-2008

Reise von Mumbai nach Ahmedabad, Junaghad, Diu, Sasan Gir, Jodhpur, Jaisalmer, Pushkar,  Ajmer, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Bangalore, Madurai, Kanya Kumari, Kovalam, Trivandrum, Chochi, Goa, Palolem

Indienreise 2006-2007

Reise von Mumbai nach Jaipur, Ajmer Pushkar, Udaipur, Mumbai, Goa, Hampi, Bangalore, Palolem